Skip to main content

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Ośrodka Kultury w Zawidowie

Ośrodek Kultury w Zawidowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Ośrodka Kultury w Zawidowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Fundację Zgodni i dostępni Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Konrad Tkaczyk.
 • E-mail: dyrektor@ok.zawidow.eu
 • Telefon: 509 228 970

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski
 • Adres: Pl. Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów
 • E-mail: 757788282
 • Telefon: 757788282

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek Ośrodka Kultury przy ul. Zgorzeleckiej 39 w Zawidowie, usytuowany jest przy Parku Miejskim, boisku „Orlik” i głównej drodze. Dojście i dojazd od strony ul. Zgorzeleckiej. Przy głównym wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku jest tablica organizacyjna Ośrodka Kultury. Przed budynkiem i w jego pobliżu brak jest wydzielonych miejsc parkingowych. Wszelkie informacje udzielane są przez pracowników Ośrodka Kultury w sposób głosowy lub poprzez zamieszczenie informacji pisemnej na tablicach ogłoszeń wewnątrz i na zewnątrz budynku. Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się tylko na parterze. Brak windy.  W przypadku konieczności rozmowy z pracownikami pracującymi na I i II piętrze, są oni wzywani przez pracowników parteru. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych, brak pętli indukcyjnych oraz systemów nagłaśniających. Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Ośrodek Kultury w Zawidowie zobowiązuje się do stopniowego wdrażania rozwiązań zwiększających dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U z 2020 r. poz. 1062).

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia:

Udogodnienia:

Skróty klawiaturowe

Pierwsze naciśnięcie klawisza TAB spowoduje wyświetlenie menu nawigacyjnego poszczególnych sekcji witryny. Każde kolejne naciśnięcie TAB pokazuje następną pozycję.

przejść do wybranego obszaru serwisu, przez naciśniecie ENTER

SHIFT + TAB, aby wrócić do poprzedniej sekcji. 

STRZAŁKI pozwalają na poruszanie się po menu strony

Inne informacje i oświadczenia:

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 t.j.) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

1. dane kontaktowe wnioskodawcy,

2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno – komunikacyjnym,

3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ZOSTAŁA WYGENEROWANA PRZEZ GENERATOR NA ZGODNASTRONA.PL WSPIERANĄ PRZEZ FUNDACJĘ ZGODNI I DOSTĘPNI ZGODNIIDOSTEPNI.ORG